Juridische informatie

De website www.toupret.com is eigendom van de Franse onderneming TOUPRET SA. met een kapitaal van 8.000.000 euro, ingeschreven bij het handelsregister van Evry onder nummer B 964 201 859 - Btw-identificatienummer: FR17 964 201 859

  
 
Maatschappelijke zetel

TOUPRET SA

24 rue du 14 juillet

91813 Corbeil-Essonnes Cedex

FRANKRIJK

Tel.: (+33) 01 69 47 20 20

Fax: (+33) 01 60 75 87 11

E-mail: toupret@toupret.fr

 

 

Filiaal BENELUX :

 

Toupret Benelux bvba

Dreef 7 a

B- 1740 Ternat

België

Tel : 00 32 (0)2 223 39 02

Fax : 00 32 (0)2 223 39 03

E mail : toupretbenelux@toupret.com

BTW identicicatienummer : BE-0885 226 057

 

Publishing director

Gérar Zivy

Grafisch en technisch ontwerp van de site

Société DAWA

58 rue de l'Eglise

75015 Parijs

Tel.: (+33) 01.53.24.65.28

E-mail: contact@dawa.fr

Handelsregisternr.: 520 100 876 RCS PARIJS

Btw-nr.: FR2252010876

Hosting van de site

KHEOPS Organisation

45 avenue de l'Europe

78140 Vélizy-Villacoublay

Tel.: (+33) 01 41 36 00 10

Fax: (+33) 01 41 36 00 19

E-mail: contact@kheops.org

Website: www.kheops.org

 

De databank werd aangegeven bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL) onder nummer 1048938.

 
Gelieve aandachtig alle Gebruiksvoorwaarden te lezen alvorens de website te raadplegen of gebruiken.   

 
De huidige Gebruiksvoorwaarden beogen de toegangs- en gebruiksvoorwaarden te bepalen van de website, die de onderneming TOUPRET aanbiedt aan de internetgebruiker. Raadpleging van de website is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, waarbij de onderneming TOUPRET zich het recht voorbehoudt de voorwaarden op elk moment aan te passen of bij te werken.

Indien u het niet eens bent met het geheel of een gedeelte van de hieronder beschreven Gebruiksvoorwaarden is het sterk aanbevolen de website niet te gebruiken.    
 

 

Toegang tot de site

De site is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk, behalve bij overmacht of bij een gebeurtenis buiten de controle van TOUPRET, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies noodzakelijk voor de goede werking van de site en de bijbehorende materialen. U krijgt toegang tot de dienst via een PC aangesloten op een telecommunicatienetwerk waarmee u de site kan bezoeken overeenkomstig de communicatieprotocollen gebruikt op het internet.        
 

Intellectuele Eigendomsrechten   

 

Eigendomsrechten

Alle elementen (tekst, logo's, afbeeldingen, geluid, software, pictogrammen, lay-out, database, ...) op de site en de bijbehorende sites zijn beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van TOUPRET en/of haar partners.
Daarom is elke reproductie, aanpassing, vertaling en/of gehele of gedeeltelijke omzetting of overdracht naar een andere website van een item op de site niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TOUPRET en/of haar partners. Het niet naleven van dat verbod kan worden beschouwd als namaak en gevolgen hebben voor de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Overeenkomstig met de bepalingen van de Franse Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek inzake intellectuele eigendom) is het uitsluitend toegestaan om elementen van de website te gebruiken voor persoonlijk gebruik.  

De merken en logo's op deze site werden geleverd door de ondernemingen die eigenaar zijn van diezelfde merken en logo's. 
Elke reproductie, herpublicatie of herverspreiding van namen of logo's, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar bij wet verboden. 

 
 
Hyperlinks naar de site

Met uitzondering van sites met informatie of inhoud met een illegaal, politiek, religieus, pornografisch of xenofoob karakter, mag u een hyperlink naar de site creëren op uw website, onder de tweeledige voorwaarde dat het een link is naar de startpagina van de site en dat de link de site opent in een nieuw browservenster waardoor het adres www.toupret.com verschijnt. Het plaatsen van een hyperlink geeft op geen enkele wijze toestemming voor het reproduceren van een element op de site of de weergave van elementen op externe sites in de vorm van een frame of een soortgelijk systeem.

Tot slot geeft het plaatsen van een hyperlink op geen enkele wijze toestemming om de mogelijkheid aan te bieden dat een vooraf geschreven bericht verzonden kan worden naar een e-mailadres gelinkt aan de site of om een systeem op te zetten voor het verzenden van massaberichten van welke aard dan ook. Krachtens de huidige machtiging, behoudt TOUPRET zich het recht voor om bezwaar aan te tekenen.    
 

 

Beperking van aansprakelijkheid

Hyperlinks op de site 

Hyperlinks op de website kunnen verwijzen naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover TOUPRET geen controle heeft over de sites en hun externe bronnen, erkent u dat TOUPRET niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of externe bronnen, en dat de onderneming geen enkele verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen kan accepteren. Bovendien erkent u dat TOUPRET niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enig verlies of erkende of vermeende schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het vertrouwen in de inhoud, de goederen of de diensten beschikbaar op deze sites of via externe bronnen. 
Tot slot, voor zover toegestaan door de wet, kan TOUPRET niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van de andere sites de geldende wet- en regelgeving schendt. 

 

Kwijting

De documenten op de website worden ongewijzigd weergegeven, zonder enige expliciete of impliciete garantie; bij gebruik van de website erkent en aanvaardt u dat er mogelijk technische en typografische fouten of andere incorrectheden op de website voorkomen. TOUPRET is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden op de site of in enig document waarnaar verwezen wordt. De informatie op de website is niet bindend en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
De gegevens op de site zijn onderhevig aan regelmatige updates. TOUPRET garandeert niet dat de functies in deze documenten ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat de website of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. In geen geval zal TOUPRET aansprakelijk gesteld worden voor incidentele, directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van elementen op de website. 
TOUPRET neemt alle voorzorgsmaatregelen om te garanderen dat de inhoud van de site niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden. Echter, indien een idee of afbeelding beledigend is voor bepaalde bijzonder gevoelige mensen, kan TOUPRET niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
De verantwoordelijkheid van TOUPRET kan niet direct of indirect weerhouden worden, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook:

- bij schade voortvloeiend uit transacties en/of uitwisseling van informatie, goederen en diensten tussen de gebruikers van deze site. De site bevestigt op geen enkele wijze de juistheid van de inhoud van de berichten uitgewisseld tussen gebruikers van de website, 

- bij onderbreking van de dienstverlening van de website als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of bepaald gedrag van de gebruikers van de website,

- bij onbereikbaarheid of onbruikbaarheid van de site voor elke gebruiker van de website,

- bij schade aan apparatuur van welke vorm dan ook of verlies van gegevens bij verbinding met de website. 

  
TOUPRET kan niet aansprakelijk worden gehouden bij besmetting van computerapparatuur van de gebruikers als gevolg van een virus of een andere computerinfectie. 

Als gebruiker van de site bent u verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die circuleren op het internet. In geen enkel geval kunnen TOUPRET, haar werknemers, leveranciers of derden vermeld op de website aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering uit contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere handeling, op grond van enige directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht welke aard of welke schade, met inbegrip van financiële of commerciële schade, als gevolg van het gebruik van de site of van enige informatie verkregen via de site.

 

Door gebruik te maken van de diensten van de site, erkent u:

- dat TOUPRET onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid dient op te nemen ten aanzien van mogelijke relaties tussen internetgebruikers en derden, partners of niet van TOUPRET, als gevolg van of tijdens het gebruik van de Diensten en/of met betrekking tot de diensten die door deze derde partij worden verricht en de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

- er bewust van te zijn dat TOUPRET, als gevolg van de aard van het internet, geen beschikbaarheid van diensten kan garanderen noch enige aansprakelijkheid moet opnemen als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de diensten. 

- er bewust van te zijn dat een schending van de geldende wetgeving en/of afbreuk aan de legitieme belangen van derden, of hun intellectuele eigendomsrechten bij het bezoeken van een website die via hyperlinks beschikbaar wordt gesteld op de site, waarschijnlijk zal leiden tot vervolging en sancties.

- dat, als gevolg van de aard van het internet, de gegevens die rondgaan op het netwerk niet beschermd zijn tegen enige vorm van inbraak, waaronder piraterij. Derhalve erkent u te zijn gewaarschuwd dat TOUPRET in geen geval de vertrouwelijkheid, veiligheid of integriteit van enige informatie verstuurd via het internet kan garanderen. Daarom dient u zelf de nodige maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie verstuurd via het internet te behouden. 

 
Diverse bepalingen

TOUPRET behoudt zich het recht voor om haar diensten geheel of gedeeltelijk te veranderen en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

De gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, op grond van een wettelijke bepaling of regelgeving of een definitieve gerechtelijke beslissing, leidt niet tot de ongeldigheid of nietigverklaring van andere bepalingen of een deel van de bepaling.

 
TOUPRET behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen met betrekking tot de huidige gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij van haar keuze in welke vorm dan ook, wat u erkent te aanvaarden. U erkent geïnformeerd te zijn over het bestaan van geldende regels en gebruiken op het Internet, die bekend staan als de "Nettiquette" en ook over de verschillende ethische codes die online beschikbaar zijn. 
 
TOUPRET behoudt zich de mogelijkheid voor om de toegang tot diensten waarvoor TOUPRET een identificatiecode (login en wachtwoord) dient te voorzien, stop te zetten en/of op te schorten in geval van: 

- niet-naleving van de Nettiquette en van deze gebruiksvoorwaarden door de internetgebruiker,

- klachten of claims ingediend tegen de internetgebruiker. 

De internetgebruiker verbindt zich er toe de wetten, voorschriften, geldende praktijken, legitieme belangen van derden en de onderneming niet te schenden bij het gebruik maken van de diensten. Als zodanig is het in het bijzonder verboden om: 

- boodschappen, teksten of afbeeldingen te verzenden, verspreiden of beschikbaar te stellen via de website, wanneer deze een pedofiel karakter hebben, aanzetten tot rassenhaat, misdaden tegen de menselijkheid ontkennen, als laster worden aanzien, oproepen tot zelfmoord of moord bij minderjarigen, als ook elke activiteit van hacking of frauduleus verzamelen van persoonsgegevens.

- tegen de wet op de intellectuele eigendom, of de rechten van de persoonlijkheid in te gaan, 
- de werking en/of de bereikbaarheid van de website en andere diensten en/of inhoud op het internet te verstoren of trachten te verstoren; of om de website te gebruiken voor reclame of ongevraagde promotionele artikelen, in welke vorm dan ook. 

Indien de vennootschap een goede reden heeft om te geloven dat een gebruiker niet heeft voldaan aan een van de bovenstaande bepalingen, behoudt TOUPRET zich het recht voor, in zoverre mogelijk, om de toegang tot de site op te schorten of stop te zetten. De uitoefening of niet-uitoefening van het recht om de toegang tot de diensten op te schorten of te beëindigen, verplicht TOUPRET niet om verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van de internetgebruiker. 

 

 
Bescherming van persoonsgegevens - Handvest inzake privacy

Om u een steeds beter gebruik van onze site te kunnen aanbieden, willen we bepaalde informatie over u verzamelen. Deze informatie is bedoeld om u beter te leren kennen en u een persoonlijk gebruik van onze website te bieden.

 
TOUPRET respecteert de privacy van de internetgebruikers die de site bezoeken, en voldoet aan de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

 
Wet van 6 januari 1978 met betrekking tot Informatica en Vrijheden

Overeenkomstig de wet wordt bij het CNIL aangifte gedaan van de automatische verwerking door de website van persoonsgebonden gegevens. De persoonsgegevens, die elke gebruiker moet doorgeven aan TOUPRET voor het gebruik van diensten op de site of om deel te nemen aan wedstrijden en competities georganiseerd door TOUPRET en/of haar partners, zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978. Om die reden heeft u op elk moment recht op toegang tot en correctie of verwijdering van uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met TOUPRET via: toupret@toupret.fr of TOUPRET - 24 rue du 14 Juillet - 91 813 Corbeil-Essonnes cedex. U kan vragen om incorrecte, onvolledige, misleidende of verouderde informatie te corrigeren, aan te vullen, te verduidelijken, bij te werken of te verwijderen. We doen al het mogelijke om de gevraagde wijzigingen aan de gegevens in onze huidige bestanden zo snel mogelijk uit te voeren.   TOUPRET kan worden verplicht om bepaalde informatie door te geven aan de technische dienst om u op vlak van bepaalde functies op de website (met inbegrip van het forum) zo veel mogelijk voordeel te kunnen bieden. De technische dienst is echter niet gemachtigd om uw gegevens op eender welke manier te gebruiken. TOUPRET zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. TOUPRET verbindt zich ertoe geen gegevens over minderjarigen bekend te maken.  

 

Cookies 

TOUPRET en haar partners kunnen informatie opslaan op uw computer bij een bezoek aan de site. Deze informatie neemt de vorm aan van een "Cookie" of een vergelijkbaar bestand. "Cookies" zijn data verstuurd via de server op de harde schijf van uw computer die geen persoonlijke informatie bevatten. De rol van dergelijke cookies is om u te identificeren bij het inloggen op de site en uw deelname aan bepaalde evenementen en activiteiten op de site te vergemakkelijken.   "Cookies" worden ook gebruikt om:

- het mogelijk te maken om u in te loggen en toegang te krijgen tot uw accountgegevens (opgeslagen op onze computers) met het oog op het aanbieden van een betere service. Deze 'Cookie' wordt geactiveerd wanneer u zich registreert of aansluit bij een dienst en de "Cookie" wordt gewijzigd wanneer u zich afmeldt van onze diensten,

- ons verkeer en onze kijkdichtheid te evalueren; iedereen die de server gebruikt, krijgt een unieke 'Cookie' toebedeeld die vervolgens toelaat om de gebruiksmethode van de site te bepalen, en die de server helpt om advertenties te targeten op basis van interesses en het gedrag van internetgebruikers op de site,

- de kijkdichtheid van adverteerders te evalueren - bepaalde surfpatronen te meten, de websites die u reeds hebt bezocht te identificeren, en meer in het algemeen uw houding ten opzichte van die bezoeken in kaart te brengen.  

TOUPRET behoudt zich de mogelijkheid voor om een 'Cookie' in de computer van een bezoeker van de site te plaatsen om alle nuttige informatie met betrekking tot de navigatie van hun computer op de site en, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle informatie met betrekking tot de bezochte pagina's en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren.   "Cookies" kunnen niet worden gebruikt om de gegevens in de bestanden op uw computer te lezen. Bij de meeste webbrowsers kunt u de "Cookies" van uw harde schijf verwijderen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een 'Cookie' wordt gekopieerd. Raadpleeg de instructies van uw browser of helpscherm voor meer informatie over deze functies. Indien u het gebruik van cookies op de harde schijf van uw computer weigert, zal de werking van de site niet optimaal zijn op uw apparaat, zeker bij het uploaden van bestanden.   Niet-persoonlijk identificeerbare informatie wordt automatisch verzameld. In sommige gevallen kunnen we algemene, niet-persoonsgebonden informatie over u verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de webbrowser of het type besturingssysteem dat u gebruikt en over de domeinnaam van de website waarop u de link naar onze site of advertentie heeft gevonden.   Gegevens met betrekking tot het surfen. Tijdens het surfen op de site, laat u op onze server niet-persoonlijke computersporen achter, zogenaamde "logbestanden" die TOUPRET gebruikt om de redactionele en promotionele inhoud van de site te bepalen. Deze anonieme informatie wordt enkel verzameld op onze website. De info wordt niet opnieuw gebruikt bij het maken van een nieuwe website voor TOUPRET.    

 

Waarschuwing

Onthoud dat, in het algemeen, alle persoonlijke informatie die u vrijwillig online doorgeeft (vooral bij Tips ...), kan worden verzameld en gebruikt door derden. Dus erkent u dat TOUPRET onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk mag gesteld worden voor uitgewisselde berichten via de communicatie-instrumenten die het biedt aan haar gebruikers en de mogelijke gevolgen ervan.  

 

Jurisdictiebevoegdheid en Toepasselijk recht  

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. Elke moeilijkheid qua interpretatie of uitvoering vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.

 

WE WENSEN U EEN FANTASTISCH BEZOEK