Wettelijke kennisgeving & Algemene gebruiksvoorwaarden (AVV)

In overeenstemming met de wet worden de gebruikers van de website https://www.toupret.be hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgevingen. De verbinding met en het surfen op de website https://www.toupret.be door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden (AVG).

 

Uitgever website:

De website www.toupret.com is eigendom van TOUPRET SA, een Franse vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 8.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Evry onder nr. B 964 201 859 - BTW-identificatienummer: FR17 964 201 859 -.
Uniek IDU-nummer: FR210606_07GVJC
IDU PRINT - 6739: FR210606_03PUNE
IDU EMBALLAGE - 8341: FR210606_01PKMS

 

Geregistreerd kantoor:

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet
91813 Corbeil-Essonnes Cedex
FRANCE
Tél : (+33) 01 69 47 20 20
Fax : (+33) 01 60 75 87 11
Mail : toupret@toupret.fr

 

Publicatiemanager :

Gary HAWORTH, algemeen directeur van TOUPRET SA

 

Accommodatie :

Ecritel
84 Rue Villeneuve, 92110 Clichy
13 290 Aix-en-Provence
Tél : (+33) 01 40 61 20 00

Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Vannes onder nr. 332 484 021

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt.

 

Definities:

- "Uitgever" verwijst naar TOUPRET SA. 

- "Site" verwijst naar de website https://toupret.com/fr

- "Diensten" verwijst naar de informatie die ter beschikking wordt gesteld van de Gebruikers op de TOUPRET internetsite, met name praktische informatie bestemd voor professionals en particulieren en die betrekking heeft op de producten van TOUPRET en het gebruik ervan.

- "Gebruiker" of "Internetgebruiker" of "U" verwijst naar de Internetgebruiker die de Website gebruikt en bezoekt.

 

Toepassing van de Algemene Gebruiksvoorwaarden:

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website die TOUPRET aanbiedt aan internetgebruikers. Het raadplegen van de Website is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving van de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden, die TOUPRET zich het recht voorbehoudt op elk moment te wijzigen of bij te werken.

In het geval dat u niet akkoord gaat met alle of een deel van de onderstaande Algemene Gebruiksvoorwaarden, raden wij u ten zeerste af de Website te gebruiken.

 

Toegang tot de site:

Toegang tot de Website is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis waarover TOUPRET geen controle heeft en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Website en de bijbehorende apparatuur. De dienst is toegankelijk vanaf een computer, telefoon, tablet, terminal of elk ander apparaat dat is aangesloten op een telecommunicatienetwerk dat toegang biedt tot de Website volgens de communicatieprotocollen die worden gebruikt op het internetnetwerk.

 

Intellectuele eigendomsrechten : 

Eigendom van rechten : 

Alle informatie en elementen zoals teksten, logo's, afbeeldingen, video's, geluidselementen, software, pictogrammen, lay-out, databases, enz., zonder dat deze opsomming beperkend is, die op de Site en op aanverwante sites staan, zijn al dan niet beschermd door het nationale, Europese en, indien van toepassing, internationale intellectuele eigendomsrecht. Deze elementen blijven het exclusieve eigendom van TOUPRET en/of haar partners.

In dit verband mag u, tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving en/of tenzij u vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van TOUPRET en/of haar partners, geen van de elementen waaruit de Website bestaat geheel of gedeeltelijk reproduceren, weergeven, aanpassen, decompileren, vertalen en/of transformeren of overbrengen naar een andere website, met name elementen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook. Het niet naleven van dit verbod kan een daad van namaak zijn waarvoor u burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld. 

De handelsmerken en logo's op deze site zijn gedeponeerd en eigendom van TOUPRET. Elke reproductie, herpublicatie of herdistributie van de namen of logo's, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is bij wet verboden.

 

Hyperlinks naar de Site :

Met uitzondering van sites die informatie en/of inhoud verspreiden van illegale aard en/of van politieke, religieuze, pornografische of xenofobe aard, mag u een hypertext link naar de Site creëren op uw site, onder de dubbele voorwaarde dat het een link is naar de Home Page van de Site en dat deze link de Site opent in een nieuw browservenster met het adres www.toupret.be. Het maken van een hypertekstlink geeft op geen enkele wijze toestemming voor de reproductie van elementen van de Site of de presentatie op sites van derden van elementen van de Site in de vorm van een Frame of aanverwant systeem.

Ten slotte is het plaatsen van een hyperlink in geen geval toegestaan om een vooraf geschreven bericht te sturen naar een e-mailadres dat is gekoppeld aan de Site of om een systeem op te zetten waarmee massaal berichten van welke aard dan ook kunnen worden verstuurd. TOUPRET behoudt zich het recht voor bezwaar te maken tegen deze toestemming.

 

Beperking van aansprakelijkheid : 

Hyperlinks vanaf de Site :

Hyperlinks op de Site kunnen leiden naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover TOUPRET deze sites en externe bronnen niet kan controleren, kan TOUPRET niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze sites en externe bronnen, en kan TOUPRET niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of via deze sites of externe bronnen beschikbaar is. Bovendien kan TOUPRET niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van of in verband met het gebruik of het feit te hebben vertrouwd op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

Tot slot kan TOUPRET, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze andere sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

 

Disclaimer :

De Uitgever werkt de inhoud van de Website regelmatig bij, zodat de Gebruiker toegang heeft tot nauwkeurige, heldere, precieze en bijgewerkte informatie. Hoewel TOUPRET alles in het werk stelt om de juistheid van de informatie op de Website te garanderen, is het mogelijk dat bepaalde informatie moet worden bijgewerkt.

De documenten op de Site worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. De Website kan technische en typografische fouten of andere onnauwkeurigheden bevatten, die u erkent en aanvaardt door de Website te gebruiken. TOUPRET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen op de Website of in enig document waarnaar wordt verwezen. De informatie op de Website is niet bindend voor TOUPRET en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie op de Website kan worden bijgewerkt.

TOUPRET garandeert niet dat de functies in deze documenten zonder onderbreking of fouten worden geleverd, of dat de Website of de server die deze ter beschikking stelt vrij zijn van virussen en andere gevaarlijke componenten. TOUPRET kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van elementen op de Website. 

TOUPRET neemt alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website niet in strijd is met de openbare orde en de goede zeden. TOUPRET kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor ideeën of afbeeldingen die bepaalde bijzonder gevoelige personen zouden kunnen beledigen.

TOUPRET kan op geen enkele manier en om geen enkele reden direct of indirect aansprakelijk worden gesteld:

- in geval van onderbreking van de service van de site door onderhoudswerkzaamheden of het gedrag van de gebruikers van de site,
- in geval van ontoegankelijkheid en/of onmogelijkheid om de site te gebruiken door een gebruiker van de site,
- in geval van schade aan apparatuur van welke aard dan ook of verlies van gegevens bij verbinding met de site.

TOUPRET kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computerapparatuur van internetgebruikers als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfectie.


Als gebruiker van de Website is het uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens, materiaal en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op internet circuleren. In geen geval kunnen TOUPRET, zijn werknemers, zijn leveranciers of derden die op de Website worden genoemd, aansprakelijk worden gesteld, op grond van contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of enige andere actie, voor enige directe of indirecte schade, incident of accessoire, of van welke aard dan ook, of voor enig verlies, met name van financiële of commerciële aard, als gevolg van het gebruik van de Website of enige informatie die via de Website is verkregen.

Door de diensten van de Site te gebruiken, erkent u :

- TOUPRET kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor elke relatie die kan ontstaan tussen internetgebruikers en derden, al dan niet partners van TOUPRET, als gevolg van of in verband met het gebruik van de Diensten en/of voor de diensten die door deze derden worden geleverd en de gevolgen die uit hun gebruik kunnen voortvloeien.

- TOUPRET kan de beschikbaarheid van de Diensten niet garanderen, noch kan TOUPRET aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de Diensten. 

- dat u zich ervan bewust bent dat elke schending van de geldende wetgeving en/of elke schending van de legitieme belangen van derden of van hun intellectuele eigendomsrechten, bij het raadplegen van een website via de op de Site beschikbare hyperlinks, kan leiden tot gerechtelijke vervolging en boetes.

 

Diverse bepalingen: 

TOUPRET behoudt zich het recht voor om de Diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling of een definitieve rechterlijke beslissing, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen of het deel van de bepaling dat niet ongeldig is.

 
TOUPRET behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden, die U erkent en aanvaardt, over te dragen aan een derde naar keuze en in welke vorm dan ook. 
 
TOUPRET behoudt zich het recht voor om voor Diensten waarvoor de toegang een identificatiecode (login en wachtwoord) vereist, deze toegang te verwijderen en/of op te schorten in geval van :

- het niet naleven door een Internetgebruiker van de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden,
- elke klacht of claim ingediend tegen de Internetgebruiker.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de Diensten niet in strijd te handelen met de wet- en regelgeving, de gangbare praktijken of de legitieme belangen van derden of TOUPRET. In dit opzicht stemt u er in het bijzonder mee in om niet:

- het verzenden, verspreiden of beschikbaar maken via de Site van pedofiele berichten, teksten of afbeeldingen, het aanzetten tot rassenhaat, het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid, laster, het aanzetten tot moord of zelfmoord van minderjarigen, evenals het hacken van computers of het frauduleus verzamelen van persoonlijke gegevens,
- het overtreden van wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom of persoonlijkheidsrechten,
- het verstoren of proberen te verstoren van de werking en/of toegankelijkheid van de Site of enige andere dienst en/of inhoud die toegankelijk is op het internet, of het gebruiken van de Site voor het versturen van ongevraagde reclame of promotiemateriaal in welke vorm dan ook.

Als TOUPRET goede redenen heeft om aan te nemen dat een internetgebruiker een van de bovengenoemde bepalingen niet heeft nageleefd, behoudt TOUPRET zich het recht voor om, voor zover mogelijk, de toegang tot de Website op te schorten of te verwijderen. TOUPRET kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de Internetgebruiker voor het uitoefenen of niet uitoefenen van dit recht om de toegang tot de Diensten op te schorten of te verwijderen.

 

Bescherming van persoonsgegevens: 

TOUPRET verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen.

 

Cookies: 

Wanneer u de Site bezoekt, kunnen TOUPRET en/of zijn partners informatie opslaan op uw computer of op een apparaat van waaruit de Site wordt geraadpleegd. Deze informatie wordt opgeslagen in de vorm van een "cookie" of een soortgelijk bestand. Cookies zijn minibestanden die op een met het internet verbonden apparaat kunnen worden geplaatst en die tot doel hebben informatie te verzamelen of op te slaan over de manier waarop u zich gedraagt op het internet en/of op uw apparaat.

"Cookies" worden met name gebruikt om :

- de mogelijkheid te behouden om u te identificeren en toegang te krijgen tot informatie met betrekking tot uw account (opgeslagen op onze computers) om u een betere service te kunnen bieden. Deze cookie wordt geactiveerd wanneer u zich registreert of verbinding maakt met een dienst en wordt gewijzigd wanneer u de verbinding met onze diensten verbreekt,

- verkeer en publieksaandeel op de Site evalueren. Publieksmeetcookies worden gebruikt om statistieken samen te stellen over het aantal bezoeken aan en het gebruik van de inhoud/pagina's van de site. Elke persoon die de server bezoekt, krijgt een uniek "cookie" toegewezen dat vervolgens wordt gebruikt om te bepalen hoe de site wordt gebruikt,

- Om de goede werking van onze Website en een optimale browse-ervaring te garanderen, behoudt TOUPRET zich het recht voor functionele en prestatiecookies te plaatsen om alle informatie met betrekking tot het browsen op de Website te registreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot de geraadpleegde pagina's op de Website van TOUPRET en de datums en tijdstippen van raadpleging.

"Cookies" kunnen niet worden gebruikt om informatie in bestanden op uw computer te lezen. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt gekopieerd. Raadpleeg de instructies of het helpscherm van uw browser voor meer informatie over deze functies. Als u ervoor kiest om de ontvangst van cookies op de harde schijf van uw computer te weigeren, kan het zijn dat de Site niet optimaal functioneert vanaf uw terminal, met name in het geval van een procedure voor het uploaden van bestanden.   

In sommige gevallen verzamelen we algemene informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld de webbrowser zijn die u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt en de domeinnaam van de website vanwaar u naar onze Site bent gelinkt.   

Wanneer u door de Website bladert, laat u niet-nominatieve computersporen achter op onze server, bekend als "logbestanden", die TOUPRET gebruikt om de redactionele en promotionele inhoud van de Website te sturen. Deze informatie, die niet persoonlijk is, wordt alleen op onze Website verzameld. Ze kunnen niet opnieuw worden gebruikt door TOUPRET wanneer u de Website opnieuw gebruikt.

 

Jurisdictie en toepasselijk recht:

Op deze Wettelijke Notitie & Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing, onder voorbehoud van de mogelijke toepassing van bepalingen van dwingend recht of bepalingen van openbare orde van buitenlands recht. In het bijzonder zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving, voor zover Belgische Gebruikers, zowel consumenten als professionals, toegang hebben tot deze Site. 

Eventuele problemen met de interpretatie of handhaving van deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Franse rechtbanken met jurisdictie in het gebied van de maatschappelijke zetel van TOUPRET SA, tenzij anders bepaald door dwingend recht of openbare orde.

Deze Wettelijke Mededelingen en Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 07 december 2023.

 

Uniek identificatienummer (UID) :

FR210606_04QUSI