Beleid bescherming persoonsgegevens

Definities : 

- "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. een persoon die direct (bijv. voor- en achternaam) of indirect (bijv. door een telefoonnummer, nummerplaat, socialezekerheidsnummer, post- of e-mailadres, etc.) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator[ND1]. 

- "CNIL" verwijst naar de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

- "Uitgever" verwijst naar TOUPRET SA.

- "GDPR" verwijst naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

- "Site" verwijst naar de website https ://toupret.be.

- "Diensten" verwijst naar de informatie die ter beschikking wordt gesteld van de Gebruikers op de website van TOUPRET, met name praktische informatie voor professionals en particulieren over de producten van TOUPRET en het gebruik ervan.

- "Gebruiker" of "Internetgebruiker" of "U" verwijst naar de Internetgebruiker die de Website gebruikt en bezoekt.

 

Inleiding en doel van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens :

Als onderdeel van het gebruik van de Website door de Gebruiker, kan TOUPRET bepaalde informatie over u verzamelen, die kan worden gekwalificeerd als Persoonsgegevens onder de RGPD.

Het doel van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens is om Gebruikers te informeren over de verplichtingen van TOUPRET met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens van Internetgebruikers, met respect voor hun privacy, en in overeenstemming met de wet- en regelgeving die op dit gebied van toepassing is, namelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de RGPD. Het bedrijf TOUPRET respecteert daarom de privacy van internetgebruikers die de Website bezoeken, en voldoet aan de bepalingen met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. 

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan worden gewijzigd, met name als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving op dit gebied en in het licht van ontwikkelingen in de jurisprudentie.

 

Persoonsgegevens verzameld op de Website van TOUPRET, doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag :

Bij het gebruik van de Website kan TOUPRET in de volgende omstandigheden Persoonsgegevens verzamelen :

- Wanneer u het gedeelte "Contact opnemen" van de Website gebruikt. In dit geval wordt u gevraagd bepaalde velden in te vullen die overeenkomen met Persoonsgegevens om een dialoog tot stand te brengen met onze teams van deskundigen die beschikbaar zijn om naar uw vragen of verzoeken om advies te luisteren via een contactformulier. 

- Bij het gebruik van het gedeelte "Vacatures", waar Gebruikers direct kunnen solliciteren op vacatures die op de Website zijn gepubliceerd of een open sollicitatie kunnen indienen.

- Bij het inschrijven voor face-to-face trainingsmodules in ons trainingscentrum of voor E-Learning modules voor afstandsonderwijs. Het registratieformulier voor de training vereist het verzamelen van Persoonsgegevens. 

- In het kader van het beheer van cookies (zie het gedeelte dat aan dit onderwerp is gewijd onder de rubriek "Wettelijke informatie & Algemene gebruiksvoorwaarden (AVG)"), worden technische gegevens verzameld die verband houden met uw browsen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres of verbindingsgegevens). Het doel van deze gegevensverzameling is het verbeteren van de navigatie op de Site en het verkrijgen van statistieken over het aantal bezoekers en het gebruik van de inhoud/pagina's van de Site.

De rechtsgrondslag voor verwerking is datgene wat de uitvoering ervan wettelijk toestaat, wat een organisatie het recht geeft om persoonsgegevens te verzamelen of te gebruiken. Dit kan de "rechtsgrondslag" voor verwerking worden genoemd. In dit geval, in de context van het gebruik van de Site door de Gebruiker, is de rechtsgrondslag de toestemming van de Gebruiker.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens :

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens is TOUPRET SA, een naamloze vennootschap die is ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Evry onder nummer B 964 291 859, met maatschappelijke zetel te 24 rue du 14 juillet, 91813 Corbeil-Essonnes Cedex, Frankrijk.

 

Bewaartermijn voor Persoonsgegevens : 

Persoonsgegevens worden door TOUPRET alleen bewaard gedurende perioden die strikt noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen met betrekking tot bewaartermijnen.

Wanneer de wet een minimale bewaarperiode voorschrijft, heeft TOUPRET geen andere keuze dan deze bewaarperiode na te leven. Buiten deze periode en wanneer de wet niet in een periode voorziet, worden de persoonsgegevens van Gebruikers in het algemeen niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is met het oog op de doeleinden waarvoor Uw Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Om de bewaartermijn van Persoonsgegevens te bepalen, houdt TOUPRET rekening met zowel de belangen van de betrokken personen als met haar eigen belangen (met dien verstande dat de belangen van de betrokken personen altijd voorrang hebben op haar eigen belangen), de aard van de betrokken gegevens en de doeleinden van de verwerking.

In het algemeen worden persoonsgegevens van Gebruikers die niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten, verwijderd of geanonimiseerd, zodat ze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

 

Uw rechten als Gebruiker :

U hebt rechten op uw Persoonsgegevens, namelijk in het bijzonder en in overeenstemming met de voorwaarden die worden vereist door de wet of de RGPD, een recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, verzet tegen verwerking en verwijdering van persoonlijke informatie over u die u op elk gewenst moment kunt uitoefenen op de volgende adressen: DPO@toupret.fr of TOUPRET - 24 rue du 14 Juillet - 91 813 Corbeil-Essonnes cedex.

U kunt daarom in bepaalde gevallen verzoeken om uw Persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen, te verduidelijken, bij te werken of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn. We zullen ons uiterste best doen om de gevraagde wijzigingen in de informatie in onze bestaande bestanden zo snel mogelijk door te voeren.  

TOUPRET kan verplicht worden bepaalde informatie te verstrekken aan zijn technische dienstverleners om u te laten profiteren van bepaalde functies van de Website. Deze dienstverleners zijn echter niet gemachtigd om op welke manier dan ook gebruik te maken van de gegevens die op u betrekking kunnen hebben. TOUPRET verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. TOUPRET verbindt zich ertoe geen gegevens over minderjarigen door te geven.  

Als u uw rechten niet kunt uitoefenen in het kader van de verzoeken die u naar de hierboven vermelde adressen hebt gestuurd, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Belgische administratieve overheid, dat wil zeggen de Gegevensbeschermingsautoriteit (CBP) via haar website of per post op het beschikbare adres dat vermeld staat op haar website (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte) of bij de Franse administratieve overheid, dat wil zeggen de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, Frankrijk).

 

Beveiliging van persoonsgegevens : 

TOUPRET verbindt zich ertoe alle redelijke administratieve en technische maatregelen te nemen om ongeoorloofde bekendmaking, gebruik of wijziging van uw gegevens te voorkomen.

Jurisdictie en toepasselijk recht: 

Op dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is het Franse recht van toepassing, behoudens de eventuele toepassing van bepalingen van dwingend recht of van openbare orde volgens buitenlands recht. In het bijzonder is dit Beleid opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving, voor zover Belgische Gebruikers, zowel consumenten als professionals, toegang hebben tot deze Site. 

Moeilijkheden bij de interpretatie of uitvoering van deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de Franse rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van TOUPRET SA, tenzij anders bepaald door dwingend recht of openbare orde.

 

Deze juridische kennisgeving en algemene gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 07 december 2023.